Regulamin

Regulamin LXIV Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego w roku szkolnym 2021/2022

dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa Zachodniopomorskiego

 

 1. Organizatorem Turnieju jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
 2. Celem Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego jest podnoszenie poziomu nauczania fizyki, popularyzacja fizyki, pogłębianie zainteresowania tym przedmiotem oraz wpływanie na trafniejszy wybór kierunku studiów wyższych przez absolwentów szkół ponadpodstawowych.
 3. Zakres wymagań obejmuje program nauczania fizyki w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych.
 4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego (z pominięciem szkół zaocznych, wieczorowych, dla dorosłych itp.) wytypowani przez szkołę.
 5. Każda szkoła ma prawo do wystawienia maksymalnie 3 (trzech) uczniów.
 6. Zgłoszenia do turnieju należy dokonać w terminie do  23.03.2022 roku, na formularzu elektronicznym, poprzez stronę internetową pod adresem: http://turniej.fizyka.szc.pl/rejestracja.
 7. Turniej odbędzie się on-line na platformie Teams w dniu 26 marca 2022 roku, o godz. 10.00
 8. W terminie wcześniejszym przewidywane jest łączenie próbne, o którym poinformujemy w odpowiednim komunikacie. Dlatego należy na bieżąco sprawdzać pocztę oraz stronę www Turnieju.
 9. Warunkiem koniecznym, aby uczestniczyć w Turnieju jest przysłanie do dnia 23.03.2022 na adres e-mail: waldemar.staron@usz.edu.pl skanu podpisanej Akceptacji dotyczącej przetwarzania danych z adresu e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktu on-line.
 10. Sprawność sprzętu komputerowego (kamera, mikrofon, łącze internetowe) leży po stronie uczestnika. W przypadku braku sprawnego sprzętu, jego awarii lub problemów z łączę internetowym – uniemożliwiającego uczestnictwo w Turnieju, zawodnik zostanie z niego wykluczony.
 11. Międzyszkolny Turniej Fizyczny przebiega w dwóch etapach następujących kolejno tego samego dnia i oddzielonych 15-minutową przerwą:a) pierwszy etap – test wyboru (20 pytań) – 60 min.,
  b) drugi etap – 3 zadania otwarte – 90 min.W obu etapach biorą udział wszyscy zgłoszeni uczestnicy.W trakcie zawodów należy wyłączyć telefony komórkowe. Dopuszcza się używanie kalkulatorów prostych (definicja zgodna z wytycznymi CKE dotyczącymi maturalnych przyborów pomocniczych). W części testowej nie można korzystać z karty wzorów fizycznych. Karty wzorów otrzymują uczestnicy w II etapie turnieju.
 12. Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje max. 20 pkt, zadań – 30 pkt (po 10 za każde zadanie).
 13. W trakcie turnieju prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. O kolejności miejsc decyduje suma punktów zdobyta w obu etapach.
 14. Tytuł laureata turnieju otrzymują zawodnicy o największej punktacji. Wyboru laureatów dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Komisja decyduje o ilości miejsc laureackich. Dodatkowo komisja może przyznać wyróżnienia.
 15. Wyniki LXIV Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego zostaną ogłoszone w ciągu 2-tygodni od dnia przeprowadzenia turnieju na stronie internetowej: http://turniej.fizyka.szc.pl.
 16. Wszystkim laureatom zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 17. Dyplomy oraz nagrody dla laureatów zostaną przesłane na adres szkoły zgłaszającej uczestników do turnieju.
 18. Informacje bieżące o Turnieju będą umieszczane na stronie www (jak w p. 15). Na ewentualne pytania odpowie dr Waldemar Staroń, e-mail: waldemar.staron@usz.edu.pl, tel. 91 444 12 31
 19. Organem odwoławczym we wszystkich spornych sprawach związanych z przebiegiem LXIV Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego jest komisja wskazana w p.14.